Klimatisering

Ved magasindrift er parametre som klimakvalitet og energiforbrug
interessante. Målet er at opnå høj klimakvalitet samtidig med et lavt
energiforbrug.

Klimakvalitet
Ved vurdering af magasin klimakvaliteten kan Image Permanence Institute´s
Time weighted Preservation Index (TWPI) benyttes.

Energiforbrug
Et magasin kan udstyres med forskellige klimastyrende tekniske
installationer og forskellige løsninger giver derfor forskelligt energiforbrug.
Der benyttes udtryk som passiv-, 0-energi-, lavenergi- og konventionelt
klimatiserede magasiner. Da alle magasintyper bruger energi i én eller anden
form, benyttes i det følgende udtrykkene ’lavenergiklimatisering’ og
’lavenergimagasiner’ for magasiner med lavt energiforbrug.

Lavenergiklimatisering
Det optimalt konstruerede lavenergimagasin bruger få eller ingen tilførte
energimæssige ressourcer på at holde et specifikt klima.

Alt efter konstruktion og magasinets klimakrav kan der dog være behov for
tekniske hjælpemidler i form af be- eller affugtning eller opvarmning eller
afkøling. Disse hjælpemidler bruger energi og skal serviceres og fornys efter
en årrække.

Flere faktorer er vigtige ved konstruktionen af et lavenergimagasin:
• Luftskifte
Bygningen skal være tæt og have et lavt luftskifte.
• Termisk inerti
Bygningen skal have en termisk masse, der er så stor at pludselige
temperaturændringer undgås.
• Isoleringsmængde og placering
Isoleringsmængden skal dimensioneres og placeres så magasinets temperatur
over året resulterer i en hensigtsmæssig relativ luftfugtighed.
• Energitilskud fra solen
For at opnå den rette temperatur i bygningen kan bygningen konstrueres
med hensigtsmæssigt dimensionerede vinduer, der vil tilføre bygningen
den rette mængde solenergi.
• Fugtbuffer
Ved at vælge hensigtsmæssige byggematerialer med de rette fugtbufferegenskaber, kan udsving i den relative luftfugtighed udjævnes. Denne udjævning kan ske over kort tid (dage/uger), men buffermaterialet kan også vælges, så materialet for eksempel flytter fugtoverskud fra et fugtigt sommerhalvår til et tørt vinterhalvår.

Klimaet i et optimalt konstrueret dansk lavenergimagasin vil have vintertemperaturer omkring 10-12 °C og sommertemperaturer op til 24 °C. Disse temperaturer resulterer i en relativ luftfugtighed mellem 40 og 60 % over året. Lavenergimagasiner i andre lande og andre klimazoner vil have andre temperaturforløb.

I Danmark er et eksempel på magasinbyggeri med meget lavt energiforbrug Det
Arnamagneanske Arkiv på Københavns Universitet, der ved sin konstruktion opnår
den rette temperatur, der med hjælp fra den fugtbufrende vægbeklædning opretholder den ønskede relative luftfugtighed over året. Magasinet har alene tilskud af varme fra de tilstødende rum og benytter ikke energi til køling og fugtstyring.

Andre eksempler på lavenergimagasiner er magasinerne i Vejle, Ribe og Randers.
I Vejle, Ribe og Randers er temperaturen over året så lav, at affugtning er
nødvendig for at holde den relative luftfugtighed under 60 %. Det er derfor
bygningens tæthed og dermed luftskiftet, der afgør, hvor stort energiforbruget
til affugtningen er.

Da magasinerne i Vejle, Ribe og Randers har en lavere temperatur end Det
Arnamagneanske Arkiv er bevaringsforholdene og dermed klimakvaliteten bedre her
end i Det Arnamagneanske Arkiv. Dette skyldes, at den kemiske nedbrydning af materialer
går langsommere ved lave temperaturer. TWPI dermed bliver højere. I 2007 var
TWPI for Det Arnamagneanske Arkiv 45, mens det i Ribe var 91 og i Vejle var
109. Et højt tal for TWPI dokumenterer gode bevaringsforhold.

De gode bevaringsforhold ved lave temperaturer forudsætter et vist
energiforbrug til affugtning.

The potential and limits for passive air conditioning
(Museum Microclimates, Nationalmuseet, København 2007)

Low energy air conditions of archives
(14th Triennial Meeting, ICOM Committee for Conservation, Haag 2005. Preprints)

Simple climate control in archives is hindered by too strich standards 
(Nordisk Symposium i bygningsfysik, Danmarks Tekniske Universitet, København
2008.)

Senest redigeret 12/2014

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.